Tältä sivulta löydät toimintaani liittyvät tietosuojaselosteet (vastaanottotoiminta, ja verkkosivut), verkkokaupan käyttöehdot (tilaus- ja sopimusehdot), sekä tietoa sivustoni evästeistä!

TIETOSUOJA

Tietosuoja- ja rekisteriseloste (potilas- ja asiakastiedot)

Tiedot päivitetty 7.4.2023. Tämä rekisteri koskee vastaanottotoiminnan kautta muodostuvia potilas- ja asiakastietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Fysiojukka

Jukka Räsänen

Satakunnankatu 28

33210 Tampere

045-2012500

jukka@profarm.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava

Fysiojukka

Jukka Räsänen

Satakunnankatu 28

33210 Tampere

045-2012500

jukka@profarm.fi

3. Rekisterin nimi

Fysiojukka potilas- ja asiakastietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisteriin tallennettavat tiedot 

Potilas- ja asiakastietorekisterin ensisijainen tarkoitus on asiakassuhdetietojen, hoitokirjausten ja -palautteiden kirjaaminen ja arkistointi.

Asiakastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Asiakastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta. Toimintamme ei edellytä mitään muita kuin suoraan yritystoimintaamme liittyviä henkilötietojen keräämistä. Asiakasrekisterin sisältämien tietojen säilytysaika määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaan. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen ja arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu yrityksen toimialaan. Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu yrityksen toimialaan.

Asiakasrekisteriin kuuluvat asiakkaan yhteystiedot (asiakkaan nimi, syntymäaika, kotiosoite, ja muut yhteystiedot, sekä kaikki hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen käytettävät, laaditut tai saapuneet asiakirjat, tai tekniset tallenteet, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Henkilötunnus edellytetään pääasiassa fysioterapia-asiakkailta (jos käytössä on fysioterapialähete tai jokin muu henkilötunnusta edellyttävä tilanne.), sekä tilanteissa, joissa käytössä on ulkopuolisen tahon tarjoama maksusitoumus.

Rekisteriin tallennetaan:

 • Asiakkaan yhteystiedot ja syntymäaika/henkilötunnus
 • Asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot
 • Alaikäisen asiakkaan huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle Määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • Tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset ja/tai kiellot
 • Ajanvaraustiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot, käyntipäivämäärä ja kellonaika, otilas, pvm. kellonaika, sekä muut mahdolliset asiakkaan ilmoittamat lisätiedot
 • Asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten lähetteet, esitiedot ja tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot ja lausunnot
 • Asiakkaan toimittamat tai hänen suostumuksellaan hankitut, muualta saadut terveystiedot, jotka on otettu osaksi terveyskertomusta
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
 • Asiakkaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot
 • Laskutustiedot, hoitoon liittyvät maksajatiedot

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron, asuinpaikan ja tarvittaessa lähiomaisen yhteystiedot. Rekisteriin kirjataan asiakkaan käynneiltä tarpeelliset tiedot ja muut tarpeelliset asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot (fysioterapiajakson kuvauksen ja mahdolliset palautetekstit esim. lähettävälle lääkärille). Lääkärin allekirjoittaman fysioterapialähetteen tiedot merkitään lähetetietojen osalta ylös rekisteriin (sisältäen lähettävän lääkärin perustiedot, ICD-10 -diagnoosin, fysioterapian aiheet, lähetepäivämäärän, käyntikertojen maksimimäärän). Rekisteriin kirjataan myös laskutukseen liittyviä tietoja. Henkilötietolaki 11§ (523/1999) ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992)

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 • Palvelun tilaajalta saadut tiedot
 • Nettiajanvaraukseen toimitetut tiedot, sähköisesti toimitetut esitiedot (sähköpostitse, tai muiden viestintäkanavien kautta), sekä paikan päällä täytettävän esitietolomakkeen tiedot
 • Ulkopuolisten tahojen toimittamat tiedot (esim. lääkärilähetteen ja vakuutusyhtiöiden tiedot), tiedot voidaan toimittaa etukäteen tai paikan päälle vastaanottokäynnin yhteydessä
 • Asiakkaan ja/tai hänen edustajansa ilmoittamat tiedot
 • Asiakkaan suostumuksella toiselta terveydenhuollon toimintayksiköltä hankitut tiedot
 • Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot
 • Maksajan ollessa eri kuin asiakas, voi asiakkaan tietoja rekisteriin tulla suoraan maksajalta. (esim. Kela, vakuutusyhtiöt, kaupunkien palvelusetelit)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietojen luovutukseen kysytään lupa asiakkaalta. Lähettävälle lääkärille, sekä vakuutusyhtiölle toimitetaan palaute hoitokerroista asiakkaan suostumuksella, ja tarpeen mukaan. Lisäksi, jos maksajana on eri kuin asiakas itse, tulee Fysio Profarm Oy:n toimittaa laskutusta edellyttävät tiedot maksavalle taholle (esim. Kela, vakuutusyhtiöt, sekä työnantajat).

Vastaanottopalvelun kautta välitettäviä tietoja ei luovuteta Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Osa yrityksen kotisivujen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (katso tietosuoja- ja rekisteriseloste verkkosivuille)!

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

1. MANUAALINEN AINEISTO (säilytyspaikka ja suojaaminen)

 • Manuaalinen aineisto sisältää:
  • Asiakkaan allekirjoittama esitietolomake, sekä muut hoitoon liittyvät dokumentit
  • Hoitosuhteen päättymisen jälkeen paperimuotoon tulostetut kirjaustiedot
 • Dokumentit säilytetään lukituissa potilasarkistoissa, joihin on pääsy pelkästään Fysio Profarm Oy:n työntekijällä

2. TIETOKONEELLE TALLETETUT TIEDOT (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta, sekä laitteiden fyysinen suojaus)

 • Tietokoneelle tallennettavat tiedot:
  • Hoitosuhteeseen liittyvät olennaiset tiedot (tarvittavat henkilötiedot, käyntipäivämäärät, maksutiedot, fysioterapialähetteisiin ja vakuutusyhtiökäynteihin liittyvät tiedot, sekä hoitoon liittyvät kirjaukset)
 • Tiedot tallennetaan pelkästään Fysiojukka- työtietokoneelle
 • Tietoja ei toistaiseksi siirretä sähköisiin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin (esim. Kanta-palveluun synkronisoidut potilas- ja asiakastietojärjestelmät)
 • järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää
 • Työtietokone kulkeutuu Fysiojukka- työntekijän mukana, eli tietokonetta ei säilytetä työpaikalla ilman työntekijän valvontaa
 • Työtietokoneen virustorjunta on keskitetty ja päivittyy automaattisesti.
 • Työtietokoneen käyttö on rajattu työtehtäviä edellyttäviin toimenpiteisiin (asiakaskirjaukset ja työsähköposti)
 • Asiakaspalvelussa ja potilashuoneissa olevat näyttöpäätteet on sijoitettu niin, että ulkopuolisilla ei ole näkyvyyttä asiakastietoihin tai näyttö pidetään lukittuna. Työntekijän poistuessa koneen äärestä, hän lukitsee näytön.
 • Asiakastietoja sisältävät tulostukset ohjataan oheiskirjoittimelle. Käyttäjän velvollisuus on myös huolehtia, että turhat tulosteet hävitetään tietosuojajätteenä.
 • Asiakastietoja ei säilytetä verkkolevyillä.

3. VERKKOON TALLENTUVAT TIEDOT

 • Verkkoon tallentuvia tietoja ovat:
  • Sähköpostitse toimitettavat tiedot
  • Ajanvarauskalenteriin tallennettavat henkilötiedot
  • Verkkosivuille (fysiojukka.fi) tallennettavat mahdolliset kävijätiedot
 • Verkossa sijaitsevat palvelut (sähköpostipalvelut, ajanvarauskalenteri ja verkkosivuille tallennettavat tiedot) ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuja palveluja, ja palveluihin on pääsy ainoastaan Fysiojukka- työntekijällä
 • Verkkoon tallennetut tiedot suojataan asianmukaisesti (SSL-suojaus, sekä ulkoisten palveluntarjoajien tuottamat tietoturvasuojat).

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto, jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen. Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

OIKEUS KIELTÄÄ SUORAMARKKINOINTI

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

OIKEUS HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMISEEN
Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Mikäli potilastietoja tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon, informoidaan siitä erikseen.

PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

OIKEUS RAJOITTAA KÄSITTELYÄ

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

OIKEUS SAADA TIEDOT SIIRRETYKSI

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan lakiin. Mikäli (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tai lainsäädännössä tarkoitettu peruste.

OIKEUS POISTAA TIEDOT

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti tai niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  Tiedon oikaisemista tai poistamista ei voida suorittaa potilaan vaatimalla tavalla, jos tieto potilaan tutkimuksen tai hoidon kannalta arvioiden on tarpeellinen/välttämätön ja tiedon tallentamiselle on lain mukaiset perusteet. Hoitovastuuseen liittyvien syiden vuoksi on terveydenhuollon rekistereissä säilytettävä myös aikaisempi tieto asianmukaisin korjausmerkinnöin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 289/2009). On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lakia.  Rekisteröidyllä oi oikeus tehdä valitus myös, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy toteuttamasta hänen pyyntöjään henkilötietojen oikaisemisesta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta.

Valitus osoitetaan:

Tietosuojavirasto
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki

Rekisteröity voi myös nostaa kanteen rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan tuomioistuimessa.

Jos rekisteröidylle aiheutuu hänen henkilötietojensa laittoman käsittelyn vuoksi aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus aiheutuneesta vahingosta.

MITEN VOIN TOTEUTTAA OIKEUTENI?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

10. Säilytysaika

Potilas- ja asiakastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilas- ja asiakastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

12. Potilasasiamies 

Fysiojukka potilasasiamies on

Susanna Antikainen
Kehitysjohtaja
puh. 050 347 0737

Fysios Group Oy, Y-tunnus: 2674246-7

Annankatu 16 B 49, 00120 Helsinki

sähköpostit: susanna.antikainen@fysios.fi

Jokaisella julkisella, sekä yksityisellä terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies. Potilasasiamiehen lakisääteisiin tehtäviin sisältyy neuvominen, sekä tiedon antaminen potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Ollessaan tyytymätön saamansa hoitoon tai kohteluun potilas voi ottaa yhteyttä terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheen, ja saada neuvoa miten hän saa asiansa selvitettyä.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen yhteystiedot saa hoitopaikasta tai toimintayksikön internetsivuilta.

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet/potilasasiamies

Tietosuoja- ja rekisteriseloste (verkkosivut)

Tiedot päivitetty 7.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Fysiojukka

Jukka Räsänen

Satakunnankatu 28

33210 Tampere

045-2012500

jukka@profarm.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava

Fysiojukka

Jukka Räsänen

Satakunnankatu 28

33210 Tampere

045-2012500

jukka@profarm.fi

3. Rekisterin nimi

fysiojukka.fi -verkkosivun asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Verkkosivujen kautta muodostuvan asiakasrekisterin ensisijainen tarkoitus on verkkokauppaan liittyvien tilausten hoitaminen ja seuranta. Ajanvarauskalenterin kautta syntyvän asiakasrekisterin tietoja käytetään pelkästään vastaanottotyöhön liittyvien asioiden hoitamiseen (ajanvaraustoiminta, sekä ajanvarauksen yhteydessä ilmoitettujen esitietojen linkittäminen hoitotilanteisiin). Verkkosivuille syötettyjä tietoja voidaan käyttää palveluntarjoajan suoramarkkinointitarkoituksiin tai tiedotuksiin, mutta pelkästään asiakkaan suostumuksella (ennen tietojen syöttämistä tapahtuva suostumus suoramarkkinointiin).

Evästeiden kautta muodostuvia tietoja voidaan hyödyntää kävijäseurantaan, sekä toiminnan kehittämiseen kolmannen osapuolen välityksellä.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkokauppaan ja ajanvaraukseen tallennettavia tietoja ovat henkilö- ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään

 • Verkkokaupan kautta ilmoitettavat tiedot
 • Ajanvarauskalenterin kautta ilmoitettavat tiedot
 • Chat-palvelun kautta ilmoitettavat tiedot
 • Keskustelu- ja kommentointipalvelun kautta ilmoitettavat tiedot

Lisäksi tietolähteenä toimii evästeiden kautta hankittu tieto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Evästeiden kautta muodostuvia tietoja voidaan hyödyntää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (ulkopuoliset palvelun- tai ohjelmistontarjoajat).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

www.fysiojukka.fi- sivusto on SSL-suojattu. Sivusto sijaitsee fyysisesti Suomen Hostingpalvelut Oy:n kotisivupalvelimilla, Suomen Hostingpalvelut Oy:n tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä: https://www.hostingpalvelu.fi/tietosuojaseloste. Sivuston käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja nämä tiedot ovat pelkästään Fysio Profarm Oy:n työntekijän tiedossa. Sivusto on rakennettu Wordpress-lisäosaa hyödyntäen. Rekisterinpitäjä huolehtii sivuston päivittämisestä, sekä tietoturvaan liittyvien tekijöiden huolehtimisesta aktiivisesti.

Ajanvarauskalenteri sijaitsee fyysisesti Teonos Oy:n tarjoamassa Slotti-palvelussa. Palveluun kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Kirjautumistiedot, sekä ajanvarauskalenteriin syötettävät tiedot ovat pelkästään Fysio Profarm Oy:n työntekijän tiedossa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tarkastaa omat tiedot
 • Peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn
 • Päästä omiin tallennettuihin tietoihin
 • Kieltää suoramarkkinointi
 • Vastustaa käsittelyä
 • Rajoittaa käsittelyä
 • Saada tiedot siirretyksi
 • Vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua
 • Pyytää tietojen poistamista
 • Valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

MITEN VOIN TOTEUTTAA OIKEUTENI?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla minuun yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikoin henkilötietoja käsitellessäni voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

10. Säilytysaika

Ajanvarauskalenteriin syötettävät tiedot poistetaan automaattisesti 24 kuukauden kuluttua. Verkkokaupan käyttäjätilejä ja valmiita tilauksia säilytetään 6kk, odottavia tilauksia 1 päivä, sekä epäonnistuneita ja peruttuja tilauksia 7 päivää. Evästeiden säilytysaika on evästekohtainen, lisää tietoa evästeiden säilytyksestä löydät täältä: Evästeseloste. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet

Palveluni hyödyntää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille, sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollista tietoa kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. 

Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet kokonaan etusivulle avautuvasta valikosta, tai voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen, jolloin en voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

Lue lisää sivustolla käytettävistä evästeistä täältä: Evästeseloste

13. SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Palvelussani voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (Whatsapp, Youtube, Facebook ja Instagram). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Palvelun ylläpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Palvelun ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Verkkokaupan käyttöehdot (tilaus- ja sopimusehdot)

Tiedot päivitetty 7.4.2023

1. Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan tuotteita myy Fysiojukka (2503217-2). Myyn lahjakortteja ja palveluja yrityksille, sekä täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Hinnat ovat arvonlisäverottomia (fysioterapia- ja hierontapalvelut), tai sisältävät arvonlisäveron (24%). Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

2. Verkkokaupan yhteystiedot

Fysiojukka

Jukka Räsänen

Satakunnankatu 28

33210 Tampere

045-2012500

jukka@profarm.fi

www.fysiojukka.fi

3. Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

4. Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

PANKKI- JA LUOTTOKORTTIMAKSUTAVAT

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Mash.

MOBIILIMAKSUTAVAT:

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

LASKU- JA OSAMAKSUPALVELUT:

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Mash: Mash Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 45 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Mash Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 9 kk, 12 kk, 18 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Mash Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–10.000 euron ostoksille. Lisätietoja Mashista osoitteessa https://www.mash.com/fi/kuluttajille/hinnasto

Mash Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Mash Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Mash Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.

BAMBORA PAYFORM- MAKSUPALVELUN YHTEYSTIEDOT:

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: payform@bambora.com

Puhelin: 09 315 82 555 (arkisin klo 9-17)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

5. Toimitustavat ja toimituskulut

Maksettuasi lahjakortin tai palvelun, toimitamme sen sinulle sähköpostitse, kirjeitse, tai voit vaihtoehtoisesti noutaa sen liikkeestä.

TOIMITUS SÄHKÖPOSTITSE:

Sähköpostitse toimitetut tuotteet toimitetaan välittömästi maksutapahtuman jälkeen vahvistuspostin yhteydessä. Vahvistuspostin sisältää liitetiedoston lahjakorttipohjasta. Pohja tulostetaan asiakkaan toimesta. Pohjaan syötetään tulostamisen jälkeen maksajan tiedot, sekä lahjakortin arvo (ohjeet lahjakortin täyttämiseen toimitetaan liitetiedoston mukana). Maksajan tiedot yhdistävät lahjakorttipohjan tehtyyn ostokseen.

TOIMITUS KIRJEITSE:

Kirjetilaukset postitetaan arkipäivisin. Kirjeitse toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä. Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Toimitamme tilaukset 1.lk kirjeenä. Saat sähköpostitse toimitusvahvistuksen heti lahjakortin lähettämisen jälkeen! Toimitamme kirjeitse toimitettavia tuotteita toistaiseksi pelkästään Suomeen. Postituskulut ovat 5€.

Toimitus ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi, ellei Fysio Profarm Oy:lle ole seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu toimituksen viivästymisestä tai tuotteiden virheellisyydestä. Toimituksessa vioittuneista lähetyksistä tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

NOUTO LIIKKEESTÄ:

Tilauksen toimitustavaksi voidaan valita myös ”nouto”, jolloin tilaus on noudettavissa aukioloaikojen puitteissa. Noutoaika sovitaan erikseen (puhelimitse/sähköpostitse). Noudettavaksi valituista tilauksista ei peritä toimituskuluja. Noudettavaksi valittuja tilauksia säilytetään 4 kuukautta ostopäivästä.

6. Vaihto- ja palautusoikeus

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus.. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten. Palautus on asiakkaalle ilmainen.

Kirjeitse toimitettua lahjakorttia ei voi palauttaa. Jos haluat peruuttaa kirjeitse toimitettavan lahjakorttitilauksen, olethan välittömästi yhteydessä meihin (045-2012500)! Kirjeitse toimitettavan lahjakortin peruminen on mahdollista, jos lahjakorttia ei ole vielä lähetetty!

Sähköisesti toimitetun lahjakortin tai maksetun palvelun peruuttaminen tulee ensisijaisesti tehdä ennen ajanvarauksen suorittamista. Jos lahjakortin tai maksetun ajan peruttaminen suoritetaan alle 24h sisällä varatun vastaanottopalvelun alkamisesta, peritään ajanvarauksesta 50€ peruutusmaksu. Tämä summa vähennetään lahjakortin tai maksetun palvelun kokonaissummasta.

7. Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

8. Muuta

LAHJAKORTIN KÄYTTÖEHDOT:

 • Lahjakorttia ei voida muuttaa rahaksi
 • Lahjakortin voimassaoloaika on 6kk ostopäivästä. Voimassaoloaika merkitään lahjakorttiin (sähköpostitse toimitettavassa kortissa asiakas merkitsee tämän itse). Voimassaoloaika kirjautuu Fysio Profarm Oy:n tietoihin ostohetkellä.
 • Lahjakorttia voi hyödyntää pelkästään ostohetkellä määritettyihin palveluihin (fysioterapia- ja hieronta-, tai personal training- palvelut)
 • Lahjakorttia ei tarvitse käyttää kerralla. Lahjakortin sisältävästä arvosta voidaan käyttää vain osa, ja jäljelle jäävä osa merkitään käyntikerran yhteydessä lahjakorttiin.
 • Lahjakortti ei ole vastaanottajan osalta henkilökohtainen, lahjakortin vastaanottajaa ei määritetä ostohetkellä.
 • Lahjakortin ostajan tiedot (nimi ja yhteystiedot) tulee esittää ajanvarauksen yhteydessä.

MUUTA

 • Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa ostoksiin verkkokaupassamme.
 • Fysiojukka ei vastaa ylivoimaisen esteen (Force Majoure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista vahingoista tai välillisistä haitoista.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Kaikissa verkkokaupan tilauksiin liittyvissä asioissa tavoitat minut seuraavasti:

Fysiojukka

Jukka Räsänen

Satakunnankatu 28

33210 Tampere

045-2012500

jukka@profarm.fi

www.fysiojukka.fi

Evästeet

Palveluni hyödyntää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille, sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollista tietoa kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet kokonaan etusivulle avautuvasta valikosta, tai voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen, jolloin en voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

Lue lisää:

Lue lisää sivustolla käytettävistä evästeistä täältä: Evästeseloste